Statistik över medlemmar mm

Genom de inbyggda statistikfunktionerna kan man bland annat ta fram de uppgifter som Riksidrottsförbundet (RF) i början av varje år vill få in från alla medlemsorganisationer. Gå till Verksamhetsår och klicka på staplarna för det år som medlemsstatisk ska hämtas ifrån, för att använda statistikfunktionerna.

Admin > Organisation > Verksamhetsår (inloggning krävs)

Medlemsintervall

Som förval väljs ett intervall som motsvarar innevarande medlemsperiod eller den period från vilken man valt att se statistik. Man kan dock manuellt ändra intervallet till att innefatta en annan tidsperiod, t ex från två på varandra följande medlemsperioder. Detta kan vara bra om man har två medlemsperioder per år men vill se antalet unika medlemmar över ett helt år.

Vid kategorisering utifrån ålder så beräknas åldern som datumet vid periodens början minus personens födelsedatum. Finns inget startdatum för intervallet så används istället individernas ålder den dag man tittar på statistiken.

Observera att om man valt ett slut eller startdatum för medlemskap så gäller det även för gruppmedlemmar i statistiken. Endast de gruppmedlemmar som varit medlemmar i organisationen inom det valda medlemsintervallet tas med i statistiken.

Aktiva och/eller passiva medlemmar

Riksidrottsförbundet (RF) efterfrågar endast statistik över aktiva medlemmar och ledare varför det i systemet är möjligt att särskilja mellan aktiva och passiva medlemmar. Om inget annat uttryckligen angetts betraktas varje medlem som aktiv. Om någon medlem skall betraktas som passiv så måste detta uttryckligen anges i medlemskapet.

I statistiken finns ett val för status som styr om endast passiva medlemmar, endast aktiva medlemmar eller om alla visas.

Välj en grupp som rapportunderlag

Standardrapport

Som standard så visas i läget för standardrapport tre grupper, nämligen alla medlemmar samt de två grupper som är markerade som ”Aktiva ledare” samt ”Styrelsemedlemmar”. Skapandet av dessa två grupper sker normalt i samband med att organisationen läggs in i systemet.

Välj en annan grupp

Man kan välja att se statistik från vilken grupp som helst som är kopplad till organisationen.

Historik för medlemskap i organisation men inte för grupptillhörigheter

Observera att det i dagsläget inte finns någon historik sparad för gruppmedlemmar utan det är den aktuella grupptillhörigheten som ligger till grund för statistiken. Det innebär att man inte kan lita på statistiken om hur många medlemmar olika grupper hade tidigare år.

Medlemskap i organisationer innehåller däremot full historik så där kan man ta fram exakt statistik även för tidigare år.

Olika presentationer

Extrapolera data

Om man bockar för rutan ”Extrapolera data” så kommer de individer där information om ålder eller kön saknas att fördelas proportionerligt på övriga grupper. Förhållandet mellan de övriga grupperna kommer i största möjliga utsträckning att bevaras.

Visa procent

Visar antalet personer i kategorierna som procent av totalsumman för alla kategorier.

Visa även icke medlemmar

Om start- och slutdatum för medlemskap liksom val av medlemsstatus lämnas blankt begränsas inte statistiken längre till medlemmar utan alla medlemmar i en grupp visas i statistiken, oavsett de är medlemmar eller ej. Lämnas även gruppen blank visas statistik alla personer med koppling till organisationen, t ex de som bara anmält intresse utan att sedan bli medlemmar.

Filtrerade sökningar i Adressboken

Om mer specifik statistisk önskas än den som finns i statistikfunktionerna går det att göra filtrerade sökningar i Adressboken. Det går sedan att som exempel välja kön, födelsedatum och de som har varit medlemmar mellan första januari och sista december det år statistik önskas ifrån. För att sedan söka och få fram antalet i adressboken som överensstämmer med filteralternativet.

Admin > Adressboken (inloggning krävs)