Statuslägen för anmälningar

Beroende på vart i registreringsprocessen en anmälan befinner sig har den olika statuslägen. Värdet inom parentes är den symbol som visas i kurslistor och som kan vara densamma för flera närliggande statuslägen.

Ledare eller tränare  ( T )

Tränare och ledare kan registreras på alla aktiviteter. Informationen visas i samband med kurslistor mm.

Personal eller funktionär  ( S )

Personer som arbetar med olika aktiviteter utan att de skall så som ledare/tränare kan istället registreras som personal/funktionär. Det gör det lättare att få en översikt över alla personer involverade och för att få med dem i statistik och sekundära bokningar, t ex beställning av luncher eller middagar.

Antagen  ( A )

Deltagare som antagits till aktivitet.

Antas vid betalning  ( P )

Preliminärt antagen. Deltagare som reserverats plats till en aktivitet villkorat att de betalar anmälningsavgift eller hela avgiften inom utsatt tid.

På väntelista ( W )

Personer som manuellt eller automatsikt placerats på väntelista. Med eller utan könummer.

Att en person placerats på väntelista innebär också att den är ok att anta till en aktivitet.
Exempelvis om en flicka som är 8 år anmäler sig till en aktivitet som bara är öppen för tioåringar och äldre så kommer inte systemet att placera flickan på väntelista utan lämna den för manuell handläggning. Om en administratör manuellt placerar flickan på kö kommer systemet att anse att hon fått ok att delta och anta henne automatiskt om det finns plats på aktiviteten.

Nyanmäld, inväntar besked ( ingen markering )

Personer som anmält sig till en aktivitet men som ännu inte fått besked om de kommer att få delta eller inte.

Intresseanmälan  ( I )

Personer som endast anmält ett preliminärt intresse. De har inte sagt att de säkert vill delta eller förbundit sig till något annat.

Ej fullföljd  ( I )

Webbanmälan har påbörjats men ej fullföljts.

Hoppat av  ( Q )

Personer som påbörjat en aktivitet och sedan slutat. Observera att bara för att någon registreras som avanmäld så ändras betalningskraven inte med automatik utan detta måste göras manuellt baserat på den enskilda situationen.

Avanmäld  ( C )

Personer som avanmält sig. Om organisationen har betalkrav på deltagaren så ändras inte dessa bara därför att personen avanmäler sig utan eventuell ändring av fordringar måste göras manuellt baserat på den enskilda situationen.

Ej godkänd  ( X )

Om det t ex ingår i förkunskapskraven till en kurs att deltagaren först måste ha fullföljt en annan kurs och detta inte framgår av anmälan så kan man slutgiltigt neka personen plats genom att sätta denna status.

Observera att systemet kan under vissa omständigheter varna för att förkunskapskraven inte verkar vara uppfyllda men det slutgiltiga avslaget, dvs att sätta denna status, måste göras manuellt.

Nekad pga av platsbrist eller snedfördelning  ( X )

När det är helt klarlagt att en person aldrig kommer att få plats på en aktivitet beroende på platsbrist eller snedfördelning så skall denna status användas.

Nekad plats av annan anledning  ( X )

Om en person nekas plats av annan anledning än de ovan beskrivna så använd denna status. En orsak kan t ex vara tidigare obetalda kurser.

Aktiviteten inställd  ( X )

Aktiviteten som anmälan avser har ställts in, t ex beroende på allt för få anmälningar. Denna flagga sätts inte med automatik vid något tillfälle utan måste sättas via kurslistan på alla som väntar på att få, eller redan har fått, en kursplats.

Efterfråga bekräftelse

Istället för att be individer att anmäla sig själva kan ni från adminsidan skapa obekräftade bokningar och be deltagarna att endast bekräfta bokningarna. Det medför att deltagarna i informationsutskick och annat förutom en avboka-knapp även får en bekräfta-knapp.

Första steget är att ni i grundinställningarna aktiverar funktionen för att föreslå och bekräfta anmälningar.

Nästa steg är att när ni skapar nya bokningar sätter dem i läget ”Endast föreslagna och obekekräftade”.