Bokslut

I samband med bokslut lägger ni till ett antal verifikat daterade sista dagen i gamla räkenskapsåret samt första dagen i nya räkenskapsåret. Av verifikaten årets/fjolårets resultat framgå. Dessutom kan det krävas verifikat för redovisad moms, avskrivningar mm.

Om ni använder systemet för hantering för medlemskap, fakturering och aviseringar för kursavgifter mm behöver ni däremot inte göra någon manuell periodisering för dessa eftersom det vid behov redan gjorts automatiskt.

Exempel på verifikat upprättade i samband med bokslut

Konteringsexempel då organisationen använder kalenderår som räkenskapsår och har redovisat ett överskott på 1 000 kr. Kontonumren nedanför är hämtade från BAS 2012.

Verifikat sista december

Efter att alla kostnader och utgifter är bokförda för räkenskapsåret skall beloppet på konto 2099 skall väljas så att balansräkningen i sig själv balanserar, dvs summan av alla konton 0001 till 2999 skall vara noll.

Motkonteringen görs mot kontot 8999 i resultaträkningen. Det innebär också automatiskt att även resultaträkningen i sig själv balanserar eftersom resultat och balans alltid tillsammans summerar till 0.

Om organisationen redovisar ett underskott kommer debet och kredit att kastas om för alla transaktioner som direkt eller indirekt beror av årets resultat.

Ideella föreningar använder vanligtvis 2069 istället för 2099 för kontot ”Årets resultat”.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2099 Årets resultat   1 000
8999 Årets resultat 1 000  

Verifikat första januari

Ideella föreningar använder vanligtvis 2068 istället för 2098 för kontot ”Vinst eller förlust från föregående år”

Konto Kontonamn Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år   1 000
2099 Årets resultat 1 000  

Verifikat i samband med beslut om disponering av fjolårets resultat

Inom ideella föreningar sker detta vanligtvis på ordinarie årsmöte/föreningsstämma

Konto Kontonamn Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust   1 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 1 000