Bokningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor med beräkning av förfallodatum

Det finns ett antal fördefinierade boknings- och betalningsvillkor som kan väljas
vid exempelvis uppläggning av olika aktiviteter. Om inget passar så kan ni skapa egna villkor med olika
beräkningar av förfallodatum. Förfallodatumet beräknas normalt
automatiskt i samband med att att en deltagare antas till en aktivitet
eller en beställning accepteras.

Valbara fördefinierade boknings- och betalningsvillkor

Ej specificerad

Inget förfallodatum kommer att beräknas automatiskt utan
förfallodatum måste sättas manuellt per anmälan/beställning.

Relativt antagningsdatum

Om tiden från antagning till kursstart är mer än 60 dagar sätts
förfallodatum till en 30 dagar efter antagning. Om antagning sker
närmare inpå kursstart än tio dagar blir förfallodatum fem dagar efter
antagning. Om tiden mellan antagning och kursstart är mellan 60 dagar
och tio dagar minskar tider som beställaren har på sig att betala
successivt (linjärt) från en 30 dagar till fem dagar efter antagning.

Kontant första tillfället

Förfallodatum sätts till startdatum för aktiviteten.

Efter inledande prova-på

Förfallodatum sätts till en vecka efter aktivitetens startdatum

Lägga till egna boknings- och betalningsvillkor med beräkning av förfallodatum

Ni kan granska och lägga till nya egendefinierade boknings- och betalningsvillkor
under:

Admin >
Aktiviteter > Inställningar & shop > Bokningsvillkor
 (kräver inloggning
till aktuell organisation).

Fasta gränser vid beräkning av förfallodatum

Minsta antal dagar från avi Oavsett
startdatum/leverans ges beställaren ett visst antal dagar på sig att
betala.

Största antal dagar efter avi Förfallodatum skall inte vara längre
än ett visst antal dagar efter avisering/fakturering

Minsta antal dagar före start Hur många dagar innan aktivitetens start som betalning skall ha inkommit.
Kan även vara negativt, dvs betalning behöver inte ske förrän ett visst antal dagar efter aktiviteten.

Största antal dagar före start Betalning
behöver inte ske förrän tidigast ett visst antal dagar innan aktivitetens start.
Kan även vara negativt, dvs förfallodatum skall inte vara tidigare än ett visst antal dagar efter aktiviteten.

Flytande beräkning av förfallodatum

Procent av tid från avi till start
Förfallodatum baseras på hur lång tid innan aktivitetens start som
antagning sker. Om värdet sätts till 50% och antagning sker 40 dagar
innan startdatum så får deltagren 20 dagar på sig att betala.

Prioritering mellan villkor

De fasta villkoren har prioritet framför flytande förfallodatum. Ett
senare förfallodatum prioriteras framför et tidigare om de hamnar i
konflikt. Om det efter villkoren finns ett spann så väljs det längsta
förfallodatumet. Om villkoren endast ger avgränsning åt ett håll används
det datumet. Är villkoren helt tomma returneras inget datum alls.

Exempel

30 dagar efter avisering/fakturering

Sätt både "Minsta antal dagar från avi" och "Största antal dagar från
avi" till 30 och lämna övriga fält tomma.