Nivåer och godkännande för nivå

Hantering av nivåer och godkännanden är inte nödvändigt för systemets övriga funktionalitet och kan därför skippas helt om inte behovet finns.

Det kanske mest välkända exemplet på nivågodkännanden är olika bälten inom karate och andra kampsporter.
Varje deltagare är godkänd för en viss nivå och kurser och aktiviteter kan kräva godkännande för en viss nivå.

Mer konkret så kan enskilda individer godkännas för en viss nivå inom en specifik aktivitetskategori. Alla aktiviteter kan likaså knytas till en viss kategori och nivå och frivilligt förses med krav på att alla deltagare också skall vara explicit godkända för nivån. Om aktiviteten är försedd med nivåkrav kommer en varning att visas om en anmäld deltagare inte är godkänd för nivån.

Nivågodkännanden är endast synliga och tillämpliga inom den egna organisationen.

Definiera kategori och krav på nivå för en viss aktivitet

Detta görs separat för varje aktivitet. Kategori bör alltid tilldelas och nivå bör tilldelas om det är applicerbart. Att en aktivitet tilldelats en kategori och nivå innebär dock inte automatiskt att systemet kommer att kontrollera att deltagare är godkända för nivån utan kravet på godkännande är ett separat val bland aktivitetens inställningar.

Godkänna enskilda personer för en nivå inom en viss kategori

Godkännanden kan registreras från översikten av en enskild person eller från deltagarlistor. De är endast giltiga inom den egna organisationen och kommer inte att gälla för samma aktivitetskategori inom andra organisationer.

Förutom information om vilken organisation, individ, aktivitetskategori och nivå ett godkännande avser sparas även information om när godkännandet har registrerats och vem som har gjort det.

Om en individ redan är godkänd för samma eller en högre nivå än vilken man försöker godkänna individen för kommer ingenting alls att hända. Det ursprungliga godkännandet kommer att finnas kvar oförändrat och inget nytt godkännande kommer att skapas.

Godkänna från översikten av en enskild person

Godkännande för olika nivåer syns på översikten av en enskild person och kan också ändras på samma sida.

Godkänna till aktuell eller en nästa nivå direkt från deltagarlista

Om en aktivitet har krav på nivågodkännande så flaggas i deltagarlistan alla anmälda som inte är godkända. Det är då möjligt att direkt från deltagarlistan markera ett antal deltagare och direkt godkänna dem för aktuell kategori och nivå. Observera att godkännandet kommer att gälla även utanför den aktuella aktiviteten.

Efter fullföljd kurs kan också ett antal personer markeras och godkännas för nästa högre nivå. Detta är ett enkelt sätt att markera vilka som är godkända för avancemang inom den aktuella aktivitetskategorin.

Ta bort ett godkännande

Görs från översikten för den enskilda individen.

Kontrollera alla godkännanden och exportera till Excel-fil

En sammanställning av alla godkännanden samt möjlighet att exportera listor av personer godkända för olika nivåer finns på webbsidan:

Godkännanden för kursnivåer (inloggning krävs)

Alla nivåer

Nivånamn Beskrivning av en typisk utövare Numeriskt
  Nivå ej angiven 0
Försvårande omständigheter Speciella hinder, exempelvis någon funktionsnedsättning, som gör att aktiviteten inte kan planeras på vanligt sätt 3
Nybörjare, helt ovana Upplagd på samma sätt som för vanliga nybörjare men går långsammare framåt än vad som är brukligt.
Exempelvis sångkurs speciellt för dem som aldrig tidigare vågat sjunga i något sammanhang.
6
Nybörjare Normal nybörjarnivå 9
Nybörjare 2   12
Nybörjarmedel Normalbegåvade individer som tränat en eller två i veckan under kanske ett halvår eller ett år. 15
Nybörjarmedel – Medel   18
Medel Där de flesta som utövat aktiviteten en eller ett par gånger i veckan befinner sig här efter några år. 21
Medel – Medelavancerad En nivå många slutar på då de utövat aktiviteten någon gång i veckan under kanske tio år eller mer. 24
Medelavancerad Individer med god fallenhet som tränar målinriktat ett antal år några år. Kanske är de själva ledare för lägre nivåer. 27
Medelavancerad – Avancerad   30
Avancerad Ofta individer som under en längre tid utövat aktiviteten på heltid. Alternativt ovanligt talangfulla personer som tränat intensivt. I tävlingsidrotter kan det vara nationell elit eller de strax därunder. 33
Avancerad – Avancerad extra   36
Avancerad extra Absolut toppnivå på internationell basis. De som duktiga heltidproffs vänder sig till för inspiration. I tävlingsidrotter är detta de individer som tävlar i världscuper och liknande. 39