Verifikat

Hantering av verifikat

Verifikat kan registreras både explicit på samma sätt som i de flesta moderna bokföringsprogram. Dessutom kan
verifikat skapas automatiskt av systemet i samband med olika händelser, t ex då betalningar registrerats via
aktivitetsmodulen.

OBS! Banktransaktioner och andra inbetalningar som lästs in via filöverföring och som fastnat skall ALLTID bokföras via funktionerna för
att registrera inbetalningar från betalfiler. Bokför dem ALDRIG dessa genom att manuellt skapa nya verifikat.

Automatiskt genererade verifikat går alltid in i statusläget preliminärt men i övrigt kan status för
nyregistrerade verifikat väljas fritt. Statusläget för befintliga verifikat kan alltid höjas men aldrig backas.

Statusläge

Prel

Innebär att ett antal transaktioner registrerats och sammanförts till ett preliminärt verifikat. Verifikatet
har inte automatiskt tilldelats något verifikatnummer och verifikatet liksom de ingående transaktionerna kan
kompletteras, ändras eller raderas.

Öppet

Ett komplett verifikat som fått ett verifikatnummer men som delvis är öppet för redigering.

Låst

Ett färdigt verifikat som är låst för all vidare redigering.

Korrigera preliminära verifikat

Vid verifikat som inte är låsta finns en redigera-ikon som öppnar verifikatet för redigering.

Radera transaktioner i ett preliminärt verifikat

För att radera transaktioner från preliminära verifikat så sätt både debet och kredit till 0,00 kr. Observera
att verifikatet fortfarande måste balansera för att det skall vara möjligt att spara ändringar.

Automatisk uppdatering av betalningsmärkning på deltagarlistor

Om transaktioner kopplade till anmälningar ändras eller raderas via bokföringsmodulen så slår det direkt
igenom i deltagarlistor med mera.