Inställningar

Förbereda för att registrera betalningar

Innan betalningar kan registreras måste ett antal inställningar göras. Finns inte redan tydliga riktlinjer
för exempelvis hantering av verifikat inom organisationen måste sådana skapas och berörda personer
informeras/utbildas.

Kontoplan och automatiska konteringar

För att alla registrerade betalningar automatiskt skall konteras på rätt konto i bokföringen så måste alla
möjliga betalmedel, t ex kassa, bank- och plusgiro, finnas inlagt i organisationens kontoplan och vara kopplade
till rätt betalmedel. Detta görs under respektive konto i kontoplanen.

Modifiera kontoplanen (inloggning krävs)

Texten som visas på webbsidorna vid anmälan

Texten som visas vid webbanmälan ändras via avdelningen "Texter och innehåll". Ändra och kolla resultatet på
webbanmälan till dess att ni är nöjda med utformningen.

Texter och innehåll (inloggning krävs)

Ändra brevmall (inloggning krävs)

Text som skickas vid antagning till kurs

Kontrollera innehållet i det mejl som automatiskt skickas då någon blir antagen till en aktivitet. Detta görs
via mallhanteraren för e-postutskick.

Ändra brevmall (inloggning krävs)

Boknings- och betalningsvillkor vid anmälan och bokning

I kursinformationen för varje enskild kurs väljer man betalningsvillkor.
Det finns ett antal fördefinierade villkor att välja mellan
och om inget passar så kan ni skapa egna villkor med olika
beräkningar av förfallodatum. Om betalning skall ske i förskott
via t ex plus- eller bankgiro bör detta sättas som "Beror av anmälan". Då kommer ett sista betaldatum
automatiskt att genereras i samband med anmälan.

Läs mer om att administrera boknings- och betalningsvillkor

Besluta om egna regler för märkning av delvis manuella verifikat

Som underlag för alla betalningar, vare sig det gäller kassa, bankkonto, presentkort , från en intern fond
eller något annat, måste det finnas någon form av verifikat som refereras till i samband med att betalningen
registreras. För bankgiro kan det vara en rapport från banken, för kassa kan det vara en kassarapport och för
överflytt av pengar från t ex en intern utvecklingsfond kan det vara ett dokument från någon ansvarig person
inom organisationen. Oavsett typ måste alla verifikat märkas utifrån precisa regler som organisationen måste
fastlägga och förmedla till alla som hanterar registrering av betalningar.

Vid alla betalningar som hör ihop med ett och samma verifikat, t ex en specifik kassarapport, måste
märkningen av externt verifikat vara EXAKT identisk. Inte något tecken får skilja.