Avgörande i Allmänna Reklamationsnämnden år 2017

Vanliga fall hos ARN – Köp på internet eller via telefon:

3.2. Har man alltid rätt att ångra ett köp utan att behöva betala något?

Konsumenten anmälde sig via internet till en hundkurs och betalade 1 100 kr för den. Dessutom betalade konsumenten 630 kr för medlemskap i en hundklubb, vilket var ett krav för att få gå kursen. Konsumenten fick ingen information om ångerrätt från företaget. När det visade sig att konsumenten inte kunde gå kursen och företaget inte var intresserat av att hitta en lösning begärde konsumenten att få ångra köpet av kursen och medlemskapet och få tillbaka 1 730 kr.

Nämnden konstaterade att distansavtalslagen var tillämplig på avtalet. Enligt denna lag gäller dock inte ångerrätten för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet om näringsidkaren, som i detta fall, ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Konsumenten ansågs dock ha rätt att avbeställa tjänsten enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Då företaget inte visat att man haft kostnader på grund av avbeställningen och det inte visats att det var omöjligt att sätta in en reserv från och med det andra kurstillfället mot betalning av 7/8 av kursavgiften, ansågs företaget inte ha rätt till någon ersättning utöver för det kurstillfälle som konsumenten deltagit vid. Nämnden rekommenderade därför företaget att återbetala 968 kr till konsumenten. Då avtalet om medlemskap i hundklubben inte ingåtts med företaget, avslogs dock konsumentens krav i denna del.

2017-06733 (ref.)


Referens: Vanliga fall hos ARN