Anmälningsformulär

Efter att en aktivitet har lagts upp går det att koppla egna anmälningsformulär till aktiviteten.
Samma formulär kan användas till många olika aktiviteter och frågorna i formuläret kan vara frivilliga eller tvingande.
Olika svarsalternativ kan också tilldelas olika priser vilka då automatiskt beräknas i samband med anmälan/antagning.

Exempel på anmälningsformulär är beställningar av boende och mat i samband med en aktivitet. En annan användning är för att efterfråga förkunskaper.

Observera dock att om ni exempelvis vill ha paranmälan till en aktivitet så är det nästan alltid bäst att utnyttja de befintliga funktionerna för detta istället för att försöka återskapa funktionaliteten i ett egendefinierat anmälningsformulär.

Skapa frågeformuläret

Om det inte redan finns ett färdigt frågeformulär så skapar ni ett nytt formulär. I formulärinställningarna måste ni ange att formuläret skall kunna användas som anmälningsformulär.

Administrera frågeformulär (inloggning krävs)

Skapa aktiviteten och koppla anmälningsformuläret

Skapa aktiviteten på vanligt sätt. I aktivitetsinställningarna hittar ni ett val för att specificera om ett visst anmälningsformulär skall användas.

Administrera aktiviteter (inloggning krävs)

Även om ni specificerat förkortningar för olika frågor och svarsalternativ blir det ofta rörigt att se alla svar direkt i listan över med anmälningar. Som förval är därför alla svaren på anmälningsformuläret dolda men ni kan enkelt visa dem när ni kikar på anmälningar till en specifik aktivitet genom att klicka på ”Visningsalternativ”, markera ”Frågor, kort” eller ”Frågor, text” och klicka på ”Sök”.

Om ni vill arbeta vidare med anmälningarna i Excel så kan ni exportera alla anmälningar till en datafil. När ni då exporterar så används även där de visningsalternativ ni valt för presentation av eventuella tillval.

Granska svar och statistik i formulärmodulen

För att se summeringar och statistik över inkomna svar går ni till formulärmodulen. Tänk dock på att där välja att se svaren i samband med den aktuella aktiviteten och för den anmälningsstatus som ni är intresserade av. Alternativt kan ni välja att se statistik och sammanställningar av samma anmälningsformulär för flera olika aktiviteter samtidigt.

Priser och prisberäkningar i formulär

Till frågor och svarsalternativ kan ni koppla både styckepriser och avancerade formler för prisberäkningar.

I formlerna har ni tillgång till automatiska variabler från deltagare och anmälan. Exempelvis kan ni åt deltagarens ålder med variabeln age eller boknings-/svarsdatum med date. För att ge alla ungdomar och alla som bokat före ett visst datum ett lägre pris kan ni i formelfältet skriva 1000 – 500 * (age < 20 or date < ”2024-12-01″).

Observera att textsträngar i formler alltid måste omslutas av citationstecken (”).

Max antal tillgängliga enheter per svarsalternativ

Om ni exempelvis säljer biljetter till en föreställning kan ni lägga in olika typer av platsbiljetter med olika anlat platser. Systemet begränsar då antalet biljetter som kan bokas av den typen per föreställning (aktivitet).

Maxgränsen summeras inte bara från det enskilda svarsalternativet utan även från alla svarsalternativ inom samma fråga som tilldelats samma kortkod. Det gör det möjligt att exempelvis dela upp försäljningen av samma av sittplatser på vuxna och barn som betalar olika priser för samma sittplatser.

Hämta antal platser från olika frågor

På varje fråga kan ni välja om svaren skall summeras till totalt antal bokade platser för hela formuläret. Om ni på aktiviteten har valt att antalet platser skall hämtas från formuläret så är det den siffran som kommer att visas på aktiviteten som antal bokade platser. Då fungerar automatisk antagning mm på aktivieten även fast antalet platser hämtas från olika svarsalternativ i ett bokningsformulär.